Buldar på ön

Buldardag i När

På Buldardagen till När Idrottsförenings klubbstuga kom 13 personer. Några källingar i sokni hade bakat och fixat kaffi.
Man inledde med kaffi och delade samtidigt ut ett par papper med frågor om gutamålsord. På det första fattades gutamålsord i meningar och på det andra handlade det om namn på blommor och fåglar. Diskussioner pågick medan man höll på att svara, men även sedan de rättade orden presenterades. De flesta var väldigt duktiga med frågepapprena och de pratades mycket gutamål.
Därefter var det utlottning av diverse saker från Gutamålsgillet och uppläsningar av texter ur ”Gula häftet”.
Buldardagen avslutades med berättande av olika mer eller mindre dråpliga pasjasar från de närvarande. /Lotta

Buldardag på Fårö

Liten rapport från Buldardagen på Fårö. Vi var 9 st på Bergmancentret och hade mycket trevligt! Några hade med sig gamla Fårö-ord som vi diskuterade och så pratade Ingvar om ord som hade med båtar att göra. Så fikade vi och hade allmänt buldar. Som sagt en fin stund och alla verkade trivas! /Aina

Buldardag i Fide

Det blev en livlig diskussion om gutamålsnamn på orter, socknar, gårdsnamn, namn på vägar och vikar etc. bland de 22 personerna i Fidegården. Så har det sagts mig, jag var nämligen inte där; fick något maginfluensaaktigt (Kan int förmå mi till u skriv va de heted pa flatt tal), kväldn för Buldardagen. Otur, MEN där var tu oskaplige källinggar som raidede upp alltihopen pa bäst sätte, me kaffi u bullar u kakar, de skötede Birgitta Vännes um, u Gusti Västargårde hadd skriv upp en hopen frågar um namn pa olik plassar, sum di diskuterde. Allihopen buldrede u treivdes, u soli skeinede in ginum finstri. /Ing-Marie

Buldardag på Gråbo

Dagens Buldardag besöktes av 32 personer fördelade på fem bord, vilka (personerna inte borden) buldrade på tämligen intensivt.
Jag hade satt ihop ett blad med 30 fågelnamn på gutamål, vilket vållade stor tankemöda hos deltagarna. Efter en halvtimma gick jag igenom de rätta svaren och lämnade ett par facitpapper till vart och ett av borden.
Därefter serverades kaffe och hembakat kaffebröd av seniorboendets frivilliggrupp, bestående av Maud, Bibbi och Ulla.
Efter kaffet berättade Mats Bendelin historier från Östergarnslandet och Evert Lundgren läste gutamålstexter ur Boy Larssons “Fattigstugor och fattighus på Gotland” och ett av bidragen i tidigare års Leit mair gutamål. Kerstin Kjellin läste ett eget författat stycke om en nyfödd flicka, som fick kikhosta och botades genom att dricka mjölk från grannes sto. Det visade sig, att flickan var hon själv.
Dagen avslutades med ett lotteri, där första pris var boken Flair brev fran Fäi-Jakå, vilken egentligen skulle ha lottats ut redan vid fjolårets Buldardag. Andra pris var Herbert Gustafssons Gutamålet – inledning till studium och därefter två av Gutamålsgillets pennor.
Det var en enligt mitt tycke trevlig och underhållande dag. /Ola

Buldardag i Stenkyrka

I Stainkörke var vi fem personer. Vi läste högt ur”Leit mair gutamål” och diskuterade vissa ords betydelse och ursprung. Sedan blev det en massa prat om efternamnskonstruktion nu och då.
/Eva

Buldardag i Östergarn

Idag bröts en åttaårig buldardagstradition. Buldardagen kunde tyvärr inte hållas på Wallins Café på grund av en vattenläcka där, men Skansen i Herrvik blev ett bra alternativ. Signes fantastiska kakor smakade utmärkt även där. 30 personer, från När, och om inte från fjärran så i alla fall från Norrlanda, och Östergarnslandet hade sökt sig dit. Ja, faktiskt ett antal stockholmare också.
Vi mjukade upp med att gå igenom ett antal gutamålsnamn på växter, fåglar och fiskar. Vi konstaterade att gutamålet på ett bättre sätt än svenskan åskådliggör utseende, funktion och ursprung.
Sedan fick vi ta del av hur det gick till när Östergarns IdrottsKlubb gjorde debut i ishockeyvärlden. Inte speciellt framgångsrikt tyvärr. Vi fick också höra den märkliga historien om hur en familj i Gammelgarn missade julottan på grund av att den rågmjölsgröt de ätit till frukost var förgiftad med mjöldryga (sedauke). Vi försökte också komma fram till varför man använder olika prepositioner till olika ortnamn typ ”pa Hemse” och ”ei böin” men vi kom tyvärr inte ända fram.

Buldardag ei Adre

Da har dei åta iggen gat ett hailt ar u dei va dags ti u buldre ei Adre iggen. Buldre mair än vanlut än va man kanhänd gär en vanli laudags ettamiddag.

Erland u Nicku gär iordning kaffi u goe pirrvittar mens mänskar gynnar kumme.
Fideli va leit sain för ha va tvunggi ti u ger leit nytto fyst. Men när mjölkninggi va klar u kräki had fat mat skynd ha si till Adre.
U er ska tro va ha blai glad när ha kum in iginum duri..!
Så mik mänskar sum had samles denne dag! Dei va så att man håird buldre ut pa vägen!
15 mänskar var dei sum buldre u had trivlit, drack kaffi u berättede oskapligt mangg rolige historiar.

– ”Fideli! Va bra att däu kum! Har du klåisbrädu me di? Da kan du sök etta leit ård ei Gutamålsgillet´s årdlistu sum däu brukar!”

Jo, nå er de så att Nicku har mangg rolige ård för oleik sakar, klåisbrädu är da lummläurn. När man skreivar pa moderne lummläurar med ”touch skärm” så är de sum när kattu klåisar kloar pa någe.

Va bitöidar egentlien ”otndag”?
Mellanmål, kaffi u bröi, imellum klucku 16 u 17.
Jo… Dei kan nog stämm dei. Men nå halldar vör otndag klucku 15.

U så fortsätta dei, sum vanlit, så mik buldar så man bläir hailt kollru ei häude. Fideli söka u hängg mei me u list ut va all ård bitöidar sum kumma upp unda olike samtal.
Vör skrattar gutt at all rolige bravadar mänskar har vart me um, bad ei sokni u äutsoknes.

En trivlu dag sum vanlut!

Me pinnu ei haugst hugg
/Fideli Pettersson