Stadgar

§1 Gillet har till ändamål  att, enligt instiftelse-urkunden, främja forskningen kring och vården av det uråldriga gotländska språket – gutamålet.

Gillet skall även medverka till det nu levande språkets sunda utveckling och tillgänglighet för kommande generationer.
Gildes mainingg jär, ettar skrivninggi ei gynningspappére, ti främ Gutamåle pa all upptänklie veis u sei till att de int dåir äut, äut´n bleir ti nytte bad fö uss u fö daim sum kummar ettar uss.

§2 Till medlem av gillet kan upptas person eller organisation som visat intresse för gutamålet och gillets syftemål. Frågor om inträde prövas av styrelsen.
Mänskar var fö si ellar ei bidlag ellar andre hopslagninggar kan kum me ei gilde um di veisar go vil’ ti var’ me. Stöirlsn kummar me daim ti stämmu.

§3 Ansökningar och förslag om medlemskap samt motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast 1 månad före årsmöte.
Daim sum vill var me, måst pråmt håir av si ti stöirlsn en hail mån’ för’ stämmu, de jär sam’ um de jär någ man vill främ pa stämmu.

§4 Styrelsen informerar vid årsmötet om kvalificerade kandidater. Mötet avgör inval genom att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade röstar för inval.
Stöirlsn kummar me daim di tykkar skall var’ me, sene jär de stämmu sum välar in dum. Um mair än täu triddailar av daim sum har raustret välar in dum jär di me.

§5 Gillets angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av sju till nio ledamöter, av vilka en skall vara ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare, tre till fem övriga ledamöter.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år. Övriga ledamöter av styrelsen väljs av årsmötet för en tid av två år, på så sätt, att hälften väljs varje år.
Förslag till styrelseledamöter skall lämnas av medlem eller den valberedning, som vid årsmöte väljs för ett år. Valberedningen skall ha tre medlemmar, varav en sammankallande.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång kan styrelsen utse ersättare för tiden intill nästa årsstämma, då ny ledamot skall väljas för den avgåendes återstående mandattid.
Ti hald raidu pa allt sum skall gäres ei gilde, skall en stöirlse pa millum sjau u nei mänskar väles, u di väls pa täu ar, hält’n vartann’ ar. Ti laid daim u hail gilde väls en bas vart ar.
Ei stöirlsn skall en var sum kan ta yvar när basn int jär till städar, u en ti hald raidå pa gildes penninngar, u en ti skrive u hald raidå pa handlinggar.
Föslag pa vaim sum skall var me ei stöirlsn skall lämnes av någen sum jär me ella av daim trei sum stämmu har väl’ för ti gär de.
Um någen int vill va me ellar dåir millum stämmar kan di andre ta in en nöiar till nest stämme.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper skall senast en månad före årsmöte överlämnas till revisorerna. Räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december.
Va stöirlsn gärt fran fysst ti seist dagen are för’ stämmu, skall skrives upp. Va penninggar di gärt av me u va di fat in, skall rivvisorar ha sainest en mån’ för stämmu. Räkenskapsare laupar fran 1 jannuvari till 31 dissembar.

§7 Styrelsens förvaltning och gillets räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, som, jämte en suppleant, av årsmötet väljs på ett år.
Di täu rivvisorar sum väls pa stämmu vart ar, ihop me en avböitare, di skall ga iginum alltihop, u skriv’ upp va di tykkar har gärts gutt ella gale.

§8 Senast två veckor före årsmöte skall revisorerna till styrelsen avge utlåtande över sin granskning.
Sainest täu vikar för stämmu skall rivvisorar skriv någ sum veisar va di tykkar um va stöirlsn gärt are sum gat. 

§9 Årsmöte avhålles årligen före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte, inkl. fullständig dagordning, skall ha utsänts senast två veckor före mötet. Vid årsmöte fastställs datum och plats för nästkommande årsmöte.
Stämmu skall haldes vart ar förr’n mass mån jär släut. All sum jär me ei gilde skall, sainest täu vikar före, pa någ veis fa raidu pa vikken dag ha jär u va sum skall kumm upp pa stämmu. Vikket datum bestäms pa stämmu are före.

§10 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Va sum ovillkårlien matt va me pa stämmu:

1. Upprättande av röstlängd
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Uppläsning av föregående mötes protokoll.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkningen.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Frågor om årsavgift.
11. Val av ordförande i gillet.
12. Val av ledamöter i styrelsen.
13. Val av revisor och revisorssuppleant.
14. Val av tre medlemmar i valberedningen.
15. Övriga ärenden.

 1. Vaim sum far röste.
 2. Um all ha fat raidå pa stämmu sum di skall ha.
 3. Väle vaim sum skall laid stämmu.
 4. Väle täu stykken sum skall sei till att allt sum sker pa stämmu jär reit uppskriv si. Di skall ú räkkne röstar.
 5. Någen gar iginum va sum skede pa stämmu are före.
 6. Ga iginum va stöirlsn gärt u va di har rip ihop.
 7. Håir va revvisorar har rit ner.
 8. Tal um mik penninggar de finns ei gilde.
 9. Röst um stöirlsn gärt va di skall.
10. Röst um va mik de skall kust ti var me ei gilde.
11. Väle bas för gilde.
12. Väle stöirelse.
13. Väle daim sum skall sei till att allt gar reit till.
14. Väle trei ti plukk fram någen ti röst pa.
15. Teid ti frågdagar.

§11 Vid årsmöte har varje medlem en röst, och kan, genom skriftlig fullmakt, företräda en frånvarande medlem. Medlemsorganisation utser och befullmäktigar en person, som med en röst får företräda organisationen vid årsmöte.
Bidlag u andre hopslagninggar u all andre sum jär me ei gilde har bäre ain röst pa stämmu.

§12 Uteslutning av medlem sker automatiskt om medlem utan särskilda skäl ej betalat medlemsavgift under 2 år.  Uteslutning av andra skäl kan även ske efter beslut av årsmöte, då minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade måste stödja beslutet.
Vaim sum int far var me ei gilde: Um någen int bitalar va de kustar ti var me ei gilde ei täu ar ettar si jär han ellar ha int me länggar. Um någen medlem har skämm äut si pa ann’ veis, kan stämmu me täu triddailar röst äut’n.

§13 Till hedersmedlem kan kallas person, inom eller utom gillet, som gillet anser sig ha särskild anledning att vilja utmärka. Beslut skall fattas av ett enhälligt årsmöte.
Mänskar sum gar iginum leive me haidan ei behalld, u sum vör ei gilde seir upp ti, kan väles ti var me ei gilde ti dödagar äut’n ti bitale, um all pa stämmu jär me pa de.

§14 Förslag till ändring av denna stadga skall godkännas enhälligt på årsmöte eller, när minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade biträder beslutet, vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.
Um någ av de sum star pa issjär pappére skall ändres ellar gäres um, da skall all pa stämmu var me pa de ella u skall täu triddailar pa täu stämmar ettar si ga me pa de, u atminstn ain av dum var a arsstämme.

§15 För upplösning av gillet krävs enhälliga beslut vid två på varandra följande årsmöten.
Då beslutas också om disposition av gillets tillgångar.
För ti ta död pa gilde, matt alle pa täu arsstämmar ettar si va me pa de, u da skall de u bistämmes va sum skall gäres av me allt sum gilde aigar.

Dessa stadgar antogs av Gutamålsgillets årsmöte den 22/8 1993. Paragraferna 2, 3 och 12 ändrades till ovanstående lydelse av ett enhälligt årsmöte den 20 augusti 1995, och godkändes vid årsmöte den 18/8 1996. Paragraferna 6 och 9 ändrades till ovanstående lydelse då ett enhälligt årsmöte den 28/8 2006 godkände att verksamhetsåret skall vara kalenderår. Paragraf 5 ändrades av ett enhälligt årsmöte den 30/3 2008 samt till ovanstående lydelse av ett enhälligt årsmöte den 25/3 2012 då även paragraferna 4 och 14 ändrades till ovanstående form. Vid årsmötet 2014 fick stadgarna en tolkning på gutamål efter initiativ av Erik Larsson i Öja.

 __________________________              __________________________
Eva Gahnström, sekr.                 Justerat av Tommy Wahlgren, ordf.